مناقصه-مزایده
کد مناقصه 162
عنوان بازسازی ابنیه ای تاسیسات آبرسانی ارومیه
گروه مناقصه
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده مردم سالاری
قیمت اسناد به ریال 1000000 ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال
برآورد اولیه به ریال
مهلت دریافت اسناد 1396/12/03
مهلت ارسال پیشنهاد 1396/12/21
ناریخ اعتبار پیشنهاد 1397/04/26
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1396/12/21
شرایط دریافت اسناد ((آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم )) آگهي ارزیابی کیفی مناقصه گران شركت آب وفاضلاب آذربايجان غربي در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح ذیل از طریق آگهی عمومي اقدام نمايد. لذا كليه مناقصه گران واجد شرايط می توانند به دو شیوه ذیل اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند: محل تامین اعتبار قیمت اسناد ارزیابی (ریال) رشته مدت اجرا (ماه) مبلغ برآورد اولیه (ریال) موضوع مناقصه جاری 1،000،000 دارای رتبه 5 ابنیه به بالاتر 18 6،300،000،000 بازسازی ابنیه ای تاسیسات آبرسانی ارومیه 1) از تاریخ 25/11/96 لغایت 03/12/96 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واريز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي ، اسناد ارزیابی کیفی را از نشانی : ارومیه چهارراه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند.و براي كسب اطلاعات بيشتر در ارومیه با شماره04431945371 و 04431945375 (دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند. 2) واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي و دریافت اسناد در بازه زماني تعيين شده در بند يك از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir . با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز : 1- عنوان مناقصه 2- نام شرکت 3- مدیر عامل 4- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن،فکس،همراه 6- آدرس ،در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 04431945376 فکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده ، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. ضمناً مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد مناقصه جداگانه به مسئول مناقصه تحویل دهند. آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ، ساعت 11:00 صبح مورخ 21/12/96 محل اروميه ، چهار راه مخابرات ، شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي دفترقراردادها می باشد. تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 25/11/96 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 26/11/96 (هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.) شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
محل تحویل پاکت های پیشنهاد ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - صندوق پستی 363
حداقل مدارک لازم ((آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم )) آگهي ارزیابی کیفی مناقصه گران شركت آب وفاضلاب آذربايجان غربي در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح ذیل از طریق آگهی عمومي اقدام نمايد. لذا كليه مناقصه گران واجد شرايط می توانند به دو شیوه ذیل اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند: محل تامین اعتبار قیمت اسناد ارزیابی (ریال) رشته مدت اجرا (ماه) مبلغ برآورد اولیه (ریال) موضوع مناقصه جاری 1،000،000 دارای رتبه 5 ابنیه به بالاتر 18 6،300،000،000 بازسازی ابنیه ای تاسیسات آبرسانی ارومیه 1) از تاریخ 25/11/96 لغایت 03/12/96 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واريز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي ، اسناد ارزیابی کیفی را از نشانی : ارومیه چهارراه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند.و براي كسب اطلاعات بيشتر در ارومیه با شماره04431945371 و 04431945375 (دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند. 2) واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي و دریافت اسناد در بازه زماني تعيين شده در بند يك از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir . با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز : 1- عنوان مناقصه 2- نام شرکت 3- مدیر عامل 4- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن،فکس،همراه 6- آدرس ،در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 04431945376 فکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده ، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. ضمناً مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد مناقصه جداگانه به مسئول مناقصه تحویل دهند. آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ، ساعت 11:00 صبح مورخ 21/12/96 محل اروميه ، چهار راه مخابرات ، شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي دفترقراردادها می باشد. تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 25/11/96 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 26/11/96 (هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.) شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام