مناقصه-مزایده
کد مناقصه 126
عنوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب خوی و ساخت خر پا جهت عبور خط انتقال از رودخانه
گروه ارزیابی
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده کار و کارگر
قیمت اسناد به ریال رایگان
نوع و مبلغ تضمین به ریال
برآورد اولیه به ریال
مهلت دریافت اسناد 1396/07/16
مهلت ارسال پیشنهاد 1396/08/03
ناریخ اعتبار پیشنهاد 1396/11/15
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1396/08/04
شرایط دریافت اسناد تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب خوی و ساخت خرپا جهت عبور خط انتقال از رودخانه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در نظر دارد تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب خوی و ساخت خرپا جهت عبور خط انتقال از رودخانه به شماره فراخوان 200965390000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 10/07/96 می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز یک شنبه تاریخ 16/07/96 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 12 ظهر روز یکشنبه تاریخ 03/08/96 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945371 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 10/07/96 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 12/07/96 شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
محل تحویل پاکت های پیشنهاد ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - صندوق پستی 363
حداقل مدارک لازم تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب خوی و ساخت خرپا جهت عبور خط انتقال از رودخانه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در نظر دارد تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب خوی و ساخت خرپا جهت عبور خط انتقال از رودخانه به شماره فراخوان 200965390000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 10/07/96 می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز یک شنبه تاریخ 16/07/96 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 12 ظهر روز یکشنبه تاریخ 03/08/96 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945371 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 10/07/96 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 12/07/96 شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص) ا
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام