مناقصه-مزایده
کد مناقصه 125
عنوان لوله و اتصالات grp خرید و بارگیری
گروه ارزیابی
نحوه برگزاری سایر
محدوده اجرای کار
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده مناقصه مزایده
قیمت اسناد به ریال 0
نوع و مبلغ تضمین به ریال
برآورد اولیه به ریال
مهلت دریافت اسناد 1396/07/02
مهلت ارسال پیشنهاد 1396/07/18
ناریخ اعتبار پیشنهاد 1396/12/17
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1396/07/19
شرایط دریافت اسناد از سامانه الکترونیکی دولت
محل تحویل پاکت های پیشنهاد ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - صندوق پستی 363
حداقل مدارک لازم از سامانه الکترونیکی دولت دانلود شود
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام