مناقصه-مزایده
کد مناقصه 123
عنوان خرید بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن به اقطار مختلف برای شهرهای سردشت-مهاباد-قطورو چالدران
گروه ارزیابی
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده افرینش
قیمت اسناد به ریال 500000 ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال
برآورد اولیه به ریال 30660000000
مهلت دریافت اسناد 1396/06/25
مهلت ارسال پیشنهاد 1396/07/13
ناریخ اعتبار پیشنهاد 1396/10/12
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1396/07/13
شرایط دریافت اسناد فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه خرید ،بارگیری وحمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن به اقطار مختلف برای شهرهای استان موضوع مناقصه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مدت اجرا(ماه) قیمت اسنادارزیابی(ریال) محل تامین اعتبار خرید بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن به اقطار مختلف برای شهرهای سردشت-مهاباد-قطورو چالدران 30.660.000.000 6 500.000 عمومی و سایر منابع شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه خرید ،بارگیری وحمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن به اقطار مختلف برای شهرهای استان به شماره فراخوان 200965390000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 19/06/96 می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 25/06/96 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه تاریخ13/07/96 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945371 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 19/06/96 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 21/06/96 شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
محل تحویل پاکت های پیشنهاد ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - صندوق پستی 363
حداقل مدارک لازم فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه خرید ،بارگیری وحمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن به اقطار مختلف برای شهرهای استان موضوع مناقصه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مدت اجرا(ماه) قیمت اسنادارزیابی(ریال) محل تامین اعتبار خرید بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن به اقطار مختلف برای شهرهای سردشت-مهاباد-قطورو چالدران 30.660.000.000 6 500.000 عمومی و سایر منابع شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه خرید ،بارگیری وحمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن به اقطار مختلف برای شهرهای استان به شماره فراخوان 200965390000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 19/06/96 می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 25/06/96 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه تاریخ13/07/96 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945371 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 19/06/96 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 21/06/96 شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام