صفحه در حال بار گذاری است ...

در حال بار گذاری
نجات آب، تداوم زندگی
معرفی * معرفی شرکت * چارت سازمانی
مدیر عامل
نام و نام خانوادگی : رسول اکبری
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی صنایع
دانشگاه : صنعتی ارومیه
تاريخ تولد :1347
تلفن مستقيم :33449585-044
پست الکترونیک : modir_amel(at)waww.ir
معاونت مالی و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی : بهرام باشوکی
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : حسابداری
دانشگاه : شهید بهشتی تهران
تاريخ تولد :1352
تلفن مستقيم :31945180
پست الکترونیک :
 
معاونت مهندسی و توسعه
نام و نام خانوادگی : فرهاد کافی مولا
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران-آب
دانشگاه :
تاريخ تولد :1345
تلفن مستقيم :33459263-044
پست الکترونیک :as_mohandesi(at)waww.ir
مدير دفتر آمار و فن آوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی : رضا عزیزی خواه
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه : تهران
تاريخ تولد :1347
تلفن مستقيم :33444928-044
پست الکترونیک : daftarit(at)waww.ir
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی
نام و نام خانوادگی : داریوش رضایی
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه : ارومیه
تاريخ تولد :1351
تلفن مستقيم :33471455-044
پست الکترونیک : ravabet(at)waww.ir
مشاور مدیر عامل
نام و نام خانوادگی : مقداد اسکندر پور
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران - آب
دانشگاه : تبریز
تاريخ تولد :1341
تلفن مستقيم :
پست الکترونیک :
معاون بهره برداری
نام و نام خانوادگی : یوسف شمچی رضائیه
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران - آب
دانشگاه : ارومیه
تاريخ تولد :1347
تلفن مستقيم :33448663-044
پست الکترونیک : as_bahreh(at)waww.ir
معاونت درآمد و مشتركين
نام و نام خانوادگی : لطیف خوش سیرت
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی آبیاری
دانشگاه : ارومیه
تاريخ تولد :1349
تلفن مستقيم :33448663-044
پست الکترونیک : as_daramad(at)waww.ir
مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد
نام و نام خانوادگی : محرم حیدرزاده
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :09146077338
پست الکترونیک :
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
نام و نام خانوادگی : غلامرضا قاسم زاده
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه : تهران
تاريخ تولد :1342
تلفن مستقيم :31945180
پست الکترونیک ::as_barnameh(at)waww.ir
مدیردفتر حراست وامور محرمانه
نام و نام خانوادگی : قدرت قنبری
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945110
پست الکترونیک :daftar_hom(at)waww.ir
مدير دفتر قراردادها
نام و نام خانوادگی :بهزاد علیزاده
مدرك تحصیلی :فوق لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
دانشگاه : اورمیه
تاريخ تولد : 1360
تلفن مستقيم :31945350
پست الکترونیک :garardad(at)waww.ir
مدير دفتر امورحقوقي ، تحصيل وتملك اراضي
نام و نام خانوادگی : قاسم اکبرزاده حصار
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945340
پست الکترونیک :hogogi(at)waww.ir
مدير دفتر مجامع عمومي ،حسابرسي ونظارت مالي
نام و نام خانوادگی : اسفندیار کیانی
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : حسابداری
دانشگاه : پیام نور
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945154-044
پست الکترونیک : nezarat_mali(at)waww.ir
مدير دفتر بهره برداري از تاسيسات فاضلاب
نام و نام خانوادگی : اصغر محمودی حصار
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی مکانیک - سایلات
دانشگاه : ارومیه
تاريخ تولد :1361
تلفن مستقيم :31945418
پست الکترونیک :fazelab(at)waww.ir
مدير دفتر بهره برداري از تاسيسات آب
نام و نام خانوادگی : محمد جعفر غفاری
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945411
پست الکترونیک :bahrebardari(at)waww.ir
مديردفتركنترل كيفيت وبهداشت آب و فاضلاب
نام و نام خانوادگی : سهراب طالبی
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945412
پست الکترونیک :keyfiyat(at)waww.ir
رئيس گروه انرژي وسيستم هاي كنترل
نام و نام خانوادگی : مینا نایبی شهابی
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :
پست الکترونیک :enerji(at)waww.ir
مدير دفتر خدمات مشتركين
نام و نام خانوادگی : فرخ ابوالفتحی
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945367
پست الکترونیک :moshtarakin(at)waww.ir
مدیر امور مالی
نام و نام خانوادگی : اکبر ستاری
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945130
پست الکترونیک :mali(at)waww.ir
مدير امور بازرگاني
نام و نام خانوادگی : جعفر لایموت
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945320
پست الکترونیک :bazargani(at)waww.ir
مدير امور اداري
نام و نام خانوادگی : رحمان کریم نژاد
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945170
پست الکترونیک :edari(at)waww.ir
رئيس اداره انبارها
نام و نام خانوادگی : اصغر نصیر پور
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945170
پست الکترونیک :anbar(at)waww.ir
سرپرست گروه پياده سازي واجراي تعرفه
نام و نام خانوادگی : طالب بخشی
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945358
پست الکترونیک :tarefeha(at)waww.ir
مديردفتر منابع انساني وآموزش
نام و نام خانوادگی : محمد کریمی اقدم
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه : دانشگاه پیام نور
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :33440038
پست الکترونیک :amozesh(at)waww.ir
مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
نام و نام خانوادگی : اسلام دایی زاده ینگجه
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : برق الکترونیک
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945270
پست الکترونیک :research(at)waww.ir
مدير دفتر بودجه و بررسيهاي اقتصادي
نام و نام خانوادگی : عبدالقادر معروفی نیا
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945253
پست الکترونیک :bodjeh(at)waww.ir
مدير دفتر بودجه و بررسيهاي اقتصادي
نام و نام خانوادگی : عبدالقادر معروفی نیا
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945253
پست الکترونیک :bodjeh(at)waww.ir
>دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل
نام و نام خانوادگی : اکبر عبدالله نژاد
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی صنایع
دانشگاه : صنعتی ارومیه
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :33449585
پست الکترونیک :
تماس با ما

    آدرس: ارومیه - خيابان ارتش - چهارراه مخابرات  صندوق پستي 363
  • کد پستی:                          5715659681  
  • تلفن:                             33450001-044
  • تلفن گویا:                      33464226-044
  • فاکس:                           33461070-044
  • پست الکترونیکی :       abfa_ag(at)iran.ir
اوقات شرعی
آب و هوا
آمار بازدید
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام
آخرین بروزرسانی: یکشنبه, 01 بهمن,1396
Top