خانه
کد مناقصه 165
عنوان خريد و حمل 974 متر لوله فولادي به قطر 700 ميلي براي طرح آبرساني شهرهاي سلماس و تازه شهر
گروه مناقصه
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده عصراقتصاد
قیمت اسناد به ریال 500000 ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال
برآورد اولیه به ریال
مهلت دریافت اسناد 1396/12/28
مهلت ارسال پیشنهاد 1397/01/20
ناریخ اعتبار پیشنهاد 1397/06/20
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1397/01/21
شرایط دریافت اسناد ((آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم )) فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تامین کالا شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خريد و حمل 974 متر لوله فولادي به قطر 700 ميلي براي طرح آبرساني شهرهاي سلماس و تازه شهر به شماره فراخوان 200965390000028 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 21/12/96 می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. محل تامین اعتبار قیمت اسناد ارزیابی کیفی(ریال) مدت اجرا (ماه) مبلغ برآورد اولیه (ریال) موضوع مناقصه عمومی(عمرانی و سایر منابع) ، سایر ابزارهای تامین منابع مالی 500،000 2 5،844،000،000 خريد و حمل 974 متر لوله فولادي به قطر 700 ميلي براي طرح آبرساني شهرهاي سلماس و تازه شهر مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 28/12/96 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 11 روز دوشنبه تاریخ 20/01/97 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945371 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 21/12/96 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 23/12/96 شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
محل تحویل پاکت های پیشنهاد ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - صندوق پستی 363
حداقل مدارک لازم ((آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم )) فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تامین کالا شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خريد و حمل 974 متر لوله فولادي به قطر 700 ميلي براي طرح آبرساني شهرهاي سلماس و تازه شهر به شماره فراخوان 200965390000028 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 21/12/96 می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. محل تامین اعتبار قیمت اسناد ارزیابی کیفی(ریال) مدت اجرا (ماه) مبلغ برآورد اولیه (ریال) موضوع مناقصه عمومی(عمرانی و سایر منابع) ، سایر ابزارهای تامین منابع مالی 500،000 2 5،844،000،000 خريد و حمل 974 متر لوله فولادي به قطر 700 ميلي براي طرح آبرساني شهرهاي سلماس و تازه شهر مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 28/12/96 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 11 روز دوشنبه تاریخ 20/01/97 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945371 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 21/12/96 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 23/12/96 شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام