خانه
کد مناقصه 164
عنوان احداث شبکه حمع اوری فاضلاب در نقاط مختلف سردشت 1
گروه ارزیابی
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده جهان اقتصاد
قیمت اسناد به ریال 500000 ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال
برآورد اولیه به ریال 14254386992
مهلت دریافت اسناد 1396/12/24
مهلت ارسال پیشنهاد 1397/01/15
ناریخ اعتبار پیشنهاد 1397/07/17
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1397/01/16
شرایط دریافت اسناد شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث خطوط انتقال پساب تصفيه خانه و خطوط انتقال فاضلاب اروميه به شماره فراخوان 200965390000025 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 19/12/96 می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. قیمت اسناد ارزیابی کیفی(ریال) رشته مدت اجرا (ماه) مبلغ برآورد اولیه (ریال) موضوع مناقصه 500،000 رشته آب پایه5 و بالاتر 18 14،254،386،992 احداث شبكه جمع آوري فاضلاب در نقاط مختلف سردشت 1 محل تامین اعتبار :عمومی-سایر منابع و سایر ابزارهای مالی و تبصره های قانونی مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز پنجشنبه تاریخ 24/12/96 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 11 روز چهارشنبه تاریخ 15/01/97 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945371 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 19/12/96 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 21/12/96 شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
محل تحویل پاکت های پیشنهاد ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - صندوق پستی 363
حداقل مدارک لازم شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث خطوط انتقال پساب تصفيه خانه و خطوط انتقال فاضلاب اروميه به شماره فراخوان 200965390000025 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 19/12/96 می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. قیمت اسناد ارزیابی کیفی(ریال) رشته مدت اجرا (ماه) مبلغ برآورد اولیه (ریال) موضوع مناقصه 500،000 رشته آب پایه5 و بالاتر 18 14،254،386،992 احداث شبكه جمع آوري فاضلاب در نقاط مختلف سردشت 1 محل تامین اعتبار :عمومی-سایر منابع و سایر ابزارهای مالی و تبصره های قانونی مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز پنجشنبه تاریخ 24/12/96 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 11 روز چهارشنبه تاریخ 15/01/97 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945371 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 19/12/96 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 21/12/96 شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام