خانه
کد مناقصه 163
عنوان خرید وحمل 2700 متر لوله چدن داکتیل تایتونی به اقطار 300 و 600 میلیمتر برای شهر ارومیه
گروه مناقصه
نحوه برگزاری آگهی
محدوده اجرای کار
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده مناقصه مزایده
قیمت اسناد به ریال 500000 ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال 0
برآورد اولیه به ریال
مهلت دریافت اسناد 1396/12/10
مهلت ارسال پیشنهاد 1396/12/22
ناریخ اعتبار پیشنهاد 1397/05/15
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1396/12/22
شرایط دریافت اسناد ((آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم )) فراخوان مناقصه عمومی شركت آب وفاضلاب آذربايجان غربي در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل از طریق آگهی عمومي اقدام نمايد. لذا كليه مناقصه گران واجد شرايط می توانند به شیوه ذیل اسناد مناقصه را دریافت نمایند: موضوع مناقصه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مدت اجرا(ماه) شماره فراخوان قیمت اسناد (ریال) محل تامین اعتبار خرید وحمل 2700 متر لوله چدن داکتیل تایتونی به اقطار 300 و 600 میلیمتر برای شهر ارومیه 20،000،000،000 2 200965390000024 500,000 عمرانی وسایر منابع وسایرابزارهای تأمین مالی 1) مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 05/12/1396 لغایت 10/12/1396 2) کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه از دریافت و تحویل اسناد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 05/12/1396 می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی در سامانه ستاد ایران دراختیار مناقصه گران گذاشته شده است.و براي كسب اطلاعات بيشتر در ارومیه با شماره04431945373 (دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند. 3) واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي و دریافت اسناد در بازه زماني تعيين شده در درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir آخرين مهلت تسليم اسناد مناقصه ساعت 10:00 صبح مورخ 22/12/ 1396درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بازگشایی پاکات پیشنهادی درسامانه الکترونیکی رأس ساعت 11:00 مورخ 22/12/1396 خواهدبود. تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 05/12/1396 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 07/12/1396 (هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.) شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
محل تحویل پاکت های پیشنهاد ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - صندوق پستی 363
حداقل مدارک لازم ((آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم )) فراخوان مناقصه عمومی شركت آب وفاضلاب آذربايجان غربي در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل از طریق آگهی عمومي اقدام نمايد. لذا كليه مناقصه گران واجد شرايط می توانند به شیوه ذیل اسناد مناقصه را دریافت نمایند: موضوع مناقصه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مدت اجرا(ماه) شماره فراخوان قیمت اسناد (ریال) محل تامین اعتبار خرید وحمل 2700 متر لوله چدن داکتیل تایتونی به اقطار 300 و 600 میلیمتر برای شهر ارومیه 20،000،000،000 2 200965390000024 500,000 عمرانی وسایر منابع وسایرابزارهای تأمین مالی 1) مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 05/12/1396 لغایت 10/12/1396 2) کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه از دریافت و تحویل اسناد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 05/12/1396 می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی در سامانه ستاد ایران دراختیار مناقصه گران گذاشته شده است.و براي كسب اطلاعات بيشتر در ارومیه با شماره04431945373 (دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند. 3) واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي و دریافت اسناد در بازه زماني تعيين شده در درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir آخرين مهلت تسليم اسناد مناقصه ساعت 10:00 صبح مورخ 22/12/ 1396درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بازگشایی پاکات پیشنهادی درسامانه الکترونیکی رأس ساعت 11:00 مورخ 22/12/1396 خواهدبود. تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 05/12/1396 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 07/12/1396 (هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.) شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام