خانه
کد مناقصه 158
عنوان احداث خطوط انتقال پساب تصفيه خانه و خطوط انتقال فاضلاب اروميه
گروه ارزیابی
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده افرینش
قیمت اسناد به ریال 500000ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال
برآورد اولیه به ریال
مهلت دریافت اسناد 1396/11/12
مهلت ارسال پیشنهاد 1396/11/30
ناریخ اعتبار پیشنهاد 1397/05/02
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1396/12/17
شرایط دریافت اسناد ((آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم )) فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث خطوط انتقال پساب تصفيه خانه و خطوط انتقال فاضلاب اروميه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث خطوط انتقال پساب تصفيه خانه و خطوط انتقال فاضلاب اروميه به شماره فراخوان 200965390000018 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 07/11/96 می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. قیمت اسناد ارزیابی کیفی(ریال) رشته مدت اجرا (ماه) مبلغ برآورد اولیه (ریال) موضوع مناقصه 500،000 رشته آب پایه4 و بالاتر 24 108،652،645،986 احداث خطوط انتقال پساب تصفيه خانه و خطوط انتقال فاضلاب اروميه محل تامین اعتبار :عمومی(سایر منابع و سایر ابزارهای مالی)- اعتبارات عمومی و طرح احیاء دریاچه ارومیه (اسناد خزانه اسلامی) مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز پنجشنبه تاریخ 12/11/96 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 11 روز دوشنبه تاریخ30/11/96 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945371 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 07/11/96 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 09/11/96 شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
محل تحویل پاکت های پیشنهاد ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - صندوق پستی 363
حداقل مدارک لازم ((آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم )) فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث خطوط انتقال پساب تصفيه خانه و خطوط انتقال فاضلاب اروميه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث خطوط انتقال پساب تصفيه خانه و خطوط انتقال فاضلاب اروميه به شماره فراخوان 200965390000018 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 07/11/96 می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. قیمت اسناد ارزیابی کیفی(ریال) رشته مدت اجرا (ماه) مبلغ برآورد اولیه (ریال) موضوع مناقصه 500،000 رشته آب پایه4 و بالاتر 24 108،652،645،986 احداث خطوط انتقال پساب تصفيه خانه و خطوط انتقال فاضلاب اروميه محل تامین اعتبار :عمومی(سایر منابع و سایر ابزارهای مالی)- اعتبارات عمومی و طرح احیاء دریاچه ارومیه (اسناد خزانه اسلامی) مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز پنجشنبه تاریخ 12/11/96 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 11 روز دوشنبه تاریخ30/11/96 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945371 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 07/11/96 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 09/11/96 شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام