خانه
کد مناقصه 122
عنوان خرید ،بارگیری ،حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی به اقطار مختلف برای شهرهای استان
گروه ارزیابی
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده کا و کارگر
قیمت اسناد به ریال 500000 ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال
برآورد اولیه به ریال
مهلت دریافت اسناد 1396/06/23
مهلت ارسال پیشنهاد 1396/07/11
ناریخ اعتبار پیشنهاد 1396/11/23
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1396/07/11
شرایط دریافت اسناد شركت آب وفاضلاب آذربايجان غربي در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی در جهت برگزاری مناقصه یک مرحله ای به شرح ذیل از طریق آگهی عمومي اقدام نمايد. لذا كليه مناقصه گران واجد شرايط می توانند به دو شیوه ذیل اسناد را دریافت نمایند: موضوع مناقصه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مدت اجرا(ماه) قیمت اسنادارزیابی(ریال) محل تامین اعتبار خرید ،بارگیری ،حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی به اقطار مختلف برای شهرهای استان 23.350.000.000 6 500.000 جاری و تبصره های قانونی 1) از تاریخ 15/06/1396 لغایت 23/06/96 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واريز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي ، اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی : ارومیه چهارراه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند.و براي كسب اطلاعات بيشتر در ارومیه با شماره04431945380 (دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند. 2) واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي و دریافت اسناد در بازه زماني تعيين شده در بند يك از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir . با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز : 1- عنوان مناقصه 2- نام شرکت 3- مدیر عامل 4- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن،فکس،همراه 6- آدرس ،در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 04431945376 فکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده ، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. ضمناً مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد ارزیابی کیفی به مسئول مناقصه تحویل دهند. آخرين مهلت تسليم اسناد ارزیابی کیفی ساعت 11:00 صبح مورخ 11/07/1396 محل اروميه ، چهار راه مخابرات ، شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي دفترقراردادها می باشد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 15/06/1396 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 16/06/1396 (هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.) شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
محل تحویل پاکت های پیشنهاد ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - صندوق پستی 363
حداقل مدارک لازم شركت آب وفاضلاب آذربايجان غربي در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی در جهت برگزاری مناقصه یک مرحله ای به شرح ذیل از طریق آگهی عمومي اقدام نمايد. لذا كليه مناقصه گران واجد شرايط می توانند به دو شیوه ذیل اسناد را دریافت نمایند: موضوع مناقصه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مدت اجرا(ماه) قیمت اسنادارزیابی(ریال) محل تامین اعتبار خرید ،بارگیری ،حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی به اقطار مختلف برای شهرهای استان 23.350.000.000 6 500.000 جاری و تبصره های قانونی 1) از تاریخ 15/06/1396 لغایت 23/06/96 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واريز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي ، اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی : ارومیه چهارراه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند.و براي كسب اطلاعات بيشتر در ارومیه با شماره04431945380 (دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند. 2) واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي و دریافت اسناد در بازه زماني تعيين شده در بند يك از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir . با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز : 1- عنوان مناقصه 2- نام شرکت 3- مدیر عامل 4- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن،فکس،همراه 6- آدرس ،در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 04431945376 فکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده ، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. ضمناً مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد ارزیابی کیفی به مسئول مناقصه تحویل دهند. آخرين مهلت تسليم اسناد ارزیابی کیفی ساعت 11:00 صبح مورخ 11/07/1396 محل اروميه ، چهار راه مخابرات ، شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي دفترقراردادها می باشد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 15/06/1396 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 16/06/1396 (هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.) شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي ( سهامی خاص)
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام